Banknøtes and cøins

Requirements for the issue of banknøtes and cøins.
(wersja po polsku jest poniżej wersji angielskiej).

1. Banknøtes:

a) Durable cotton paper having increased resistance to bending, tearing, shredding of the edges, pilling of the surface, having a watermark and visible inclusions from of colored or UV-glowing threads or a band of metal in it.

b) Elements printed with ultraviolet paint or changing color depending on the angle of view or under the influence of temperature.

c) Part of the printing made with steel engraving.

d) Part of the print made with a convex print, palpable under the fingers for the blind.

e) Mandatory content:

Graphic sign of gløbal.

Website address: www.gløbal.net

Nominal designation:  ø gløbal or 0 gløbal  or zero gløbal.

Name and surname or pseudonym or name of the entity issuing the banknote.

Date of issue

A handwritten signature on each banknote.

2. Cøins

Pressed or polished succinite (baltic amber), the edges of which are included in any metal . It can be pressed, ground etc. but it can not be melted down. The minimum area of succinite is 3.14 cm2and the minimum weight is 1 gram.

Graphic sign of gløbal on one side of the cøin.
Denomination mark: ø gløbal or 0 gløbal 

Date of issue.

Warning!

With the consent of the Arnold Buzdygan or the Gløbal Council, banknøtes and cøins of other denominations, eg 1 gløbal, or denomination expressed as the power of any number greater than zero are accepted.

However, they must bear distinctive marks of unique and artistic products and be previously registered on www.gløbal.net

Such banknøtes are traded on a special stock exchange where they are bought, among others, into the money museum of Gløbal and embedded or buried in a random location in the world as treasures to be found.

1. Banknøty:

a) Wytrzymały papier bawełniany posiadający zwiększoną odporność na zginanie, rozrywanie, nadrywanie, strzępienie brzegów, mechacenie powierzchni, posiadający znak wodny oraz widoczne inkluzje z kolorowych lub święcących w UV nitek lub pasek z metalu.

b)Elementy zadrukowane farbą świecącą w ultrafiolecie lub zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia lub pod wpływem temperatury .

c) Część nadruku wykonana stalorytem.

d) Część nadruku wykonana drukiem wypukłym, wyczuwalnym pod palcami dla osób niewidomych.

e) Obowiązkowe treści:

Znak graficzny gløbal.

Adres strony internetowej: www.gløbal.net

Oznaczenie nominału: ø gløbal lub 0 gløbal lub zero gløbal.

i nazwisko albo pseudonim albo nazwa podmiotu emitującego banknot.

Data emisji

Własnoręcznie złożony podpis na każdym banknocie.

Unikalna numeracja dla każdego banknotu (zarejestrowana w serwisie www.gløbal.net)

2. Mønety

Prasowany lub szlifowany sukcynit (bursztyn bałtycki), którego krawędzie ujęte są w dowolny metal. Może być prasowany, szlifowany itd. ale nie może być przetopiony. Minimalna powierzchnia sukcynitu to 3,14 cm2 a minimalna waga to 1 gram.

Znak graficzny gløbal na jednej ze stron mønety.

Oznaczenie nominału: ø gløbal lub 0 gløbal lub 00 gløbal (zero do potęgi zero co oznacza 1 gløbal)

Data emisji.

Uwaga!

Za zgodą Arnolda Buzdygana lub Rady Gløbal akceptowane są banknøty i mønety o innych nominałach np. 1 gløbal lub nominał wyrażony potęgą dowolnej liczby o wartości większej niż zero.

Muszą one jednak nosić wyraźne znamiona wyrobów unikalnych i artystycznych i być wcześniej zarejestrowane w serwisie www.gløbal.net.

Banknøty takie podlegają handlowi na specjalnej giełdzie gdzie są skupowane między innymi do muzeum pieniądza Gløbal oraz zatapiane lub zakopywane w losowej lokalizacji na świecie jako skarby do odnalezienia.